PRIVATLIVSPOLITIK
1. Kontaktoplysninger 
 
Taxon ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har registreret om dig. 
Du finder vores juridiske oplysninger nedenfor. 
Taxon ApS 
Amaliegade 6, 2. tv. 
1256 København K 
CVR-nr.: 32337163  
 
 
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
 
Vi indsamler og behandler oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og personer med tilknytning til disse for at vi kan kommunikere og samarbejde om indgåelse, efterlevelse eller opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent) samt efterkomme anmodninger fra dig. 
Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv eller din arbejdsgiver har givet os disse oplysninger f.eks. ved at kontakte os, registrere dig, tilmelde dig et arrangement eller købe en vare/ydelse af os. 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, eller for at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os), artikel 6, stk. 1, litra c (når behandling er nødvendig for at vi kan overholde en retslig forpligtelse) og artikel 6 stk. 1 litra f (når det er nødvendigt i forhold til markedsføring, nyhedsbrev m.m).  
 
3. Kategorier af personoplysninger 
 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
Almindelige personoplysninger som navn, stilling, kontaktoplysninger, herunder f.eks. navn på den virksomhed eller organisation som du arbejder for, adresse, e-mail og telefonnummer, brugernavn mv.  
 
4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
 
Vi kan i nødvendigt omfang dele dine personoplysninger med: 
 
de kunder, leverandører og samarbejdspartnere, som vi samarbejder med i forbindelse med indgåelse, efterlevelse eller opfyldelse af aftale med dig eller den virksomhed/organisation, som du er tilknyttet. 
 
vores revisorer, advokater og evt. eksterne rådgivere. 
 
systemer til håndtering af fx økonomi, nyhedsbreve mm.  
 
 
5. Overførsel til 3. lande 
 
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, da vi benytter os af Google og Mailchimp, som begge er beliggende i USA. Vi kan oplyse, at de begge er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og dermed lever op til det beskyttelsesniveay som EU kommisionen finder passende.  
 
6. Hvor stammer dine personoplysninger fra? 
 
Dine personoplysninger stammer enten direkte fra dig eller den virksomhed /organisation, som du er tilknyttet. Det kan være i form af tilmelding til nyhedsbrev, direkte emailkommunikation og lign.  
 
7. Opbevaring af dine personoplysninger 
 
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. 
Oplysningerne om dig opbevares, så længe vi har behov for at kunne: 
 
varetage de tidligere nævnte formål 
 
dokumentere samarbejdet 
 
dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne 
 
dokumentere vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. bogføringslovgivningen i forhold til forældelse af straf- og erstatningsansvar samt andre retslige krav, hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, så sletter vi oplysningerne forinden.  
 
 
8. Retten til at trække samtykke tilbage 
 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.  
 
9. Dine rettigheder 
 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  
 
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
 
 
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  
 
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  
 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  
 
 
10. Klage til Datatilsynet 
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.